PÉČE PRO KRÁLOVNU pod stromeček

Všeobecné obchodní podmínky

Pro masáže a výživové poradenství – Mgr. Radka Šmídová

MASÁŽE

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Mgr. Radka Šmídová (dále jen provozovatel) ve sdílené provozovně Moje Masérna na adrese Mánesova 47, Praha 2 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu masáže (online rezervační systém, osobně, telefonicky, e-mailem) projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem v online rezervačním systému, telefonicky, osobně nebo e-mailem. Pokud je uplatňován dárkový poukaz, je toto nutné oznámit při rezervaci termínu. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. První rezervace
U první rezervace termínu pro nového zákazníka je vždy požadována 50% zálohová platba, předem splatná na účet nebo kartou online. Záloha je nevratná. Pokud zákazník zruší svou rezervaci do 24 hodin před domluveným termínem, uhrazenou zálohu může využít pro rezervaci nového termínu. V případně, že se zákazník nedostaví na předem objednaný termín bez omluvy nebo zruší rezervaci v limitu kratším než 24 hodin, záloha propadá ve prospěch poskytovatele.

2.3. Zrušení termínu
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele předem online nebo telefonicky, nejpozději však 24 hodin před objednaným termínem. Při pozdějším zrušení termínu bude poskytovatel požadovat 50% zálohovou platbu předem na další rezervaci.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě, že se zákazník na předem rezervovaný termín nedostaví, bude poskytovatel u případné další rezervace požadovat 50% zálohovou platbu předem. Pokud zákazník při rezervaci termínu uplatňuje dárkový poukaz a na potvrzený termín se nedostaví, je tento dárkový poukaz považován za uplatněný a zákazník nemá nárok na nový termín.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být masérem odmítnuta v těchto případech:

• zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané masáže, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 24 hodin předem
• zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,
• zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
• zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru,
• zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu,
• zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2.7. Předčasné ukončení masáže – zákazník je v těchto případech povinen masáž uhradit v plném rozsahu původní objednávky.
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

• během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
• u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
• během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
• během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže ani po masáži neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je povinen informovat se před masáží o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost k masáži se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny jsou konečné.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované masáže dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy masáží jsou popsány na webových stránkách www.bodyness.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou nebo s uvedením druhu masáže dle aktuálně platného ceníku. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání masáží hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.

4.4. Lhůta platnosti
Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah vznikající poskytováním služeb v rámci výživového poradenství poradcem Mgr. Radkou Šmídovou (dále jen „Poradenství“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „Poradce“) a kupujícího (dále jen „Objednatel“).

1.2. Poskytovatelem poradenství je Mgr. Radka Šmídová. (dále jen „Poradce“), se sídlem Ortenovo nám. 17, 170 04, Praha 7, IČ:09203257. Jedná se o fyzickou osobu zapsanou v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je pak Úřad MČ Praha 7.

1.3. Objednatelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb u poradce elektronicky na webových stránkách www.bodyness.cz prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky nebo osobně.

1.4. Tyto VOP jsou platné, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby se rozumí Poradenství z oblasti výživy a zdravého životního stylu či pohybových aktivit. U poradenství jsou výstupem konzultace, případné vytvoření individuálního jídelníčku na míru klienta, předání manuálu – průvodce a online podpora po smluvenou dobu, které jsou na webových stránkách Poradce www.bodyness.cz specifikovány jako „Program“.

3. Smluvní vztah

3.1. Smluvní vztah mezi Poradcem a Objednatelem vzniká odesláním objednávky objednatelem. Smluvní vztah znamená, že Poradce je povinen poskytovat Objednateli sjednané služby a Objednatel je povinen uhradit jejich cenu.

3.2. Poradce není povinen přijmout objednávku Objednatele, pokud:

• Objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb),

• Poradce má z informací a chování Objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,

• Poradce má pochybnosti, zda má Objednatel opravdový zájem o využívání služeb, či je pro ně způsobilý.

3.3. V případě, že je Objednatel nezletilý, je Poradce oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Objednatele s poskytováním služeb.

3.4. Objednatel si je vědom, že služby Poradenství z hlediska výživy nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Objednatele vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poradce. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a Poradcem, jestli je vůbec způsobilý/á řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu klienta Poradce rozhodne, zda je v jeho možnostech a odborných znalostech Objednateli poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby Poradcem, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud Objednatel zatají Poradci informace o svém zdravotním stavu má Poradce právo smluvní vztah ukončit.

3.5. Služby Poradce nenahrazují standardní lékařskou péči. Poradce neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že Objednatel nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil výživový poradce. Poradce se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že Objednatel nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

3.6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

4. Uzavírání smlouvy

4.1. V případě poskytnutí úvodní konzultace Poradcem probíhá uzavření smlouvy na základě předchozí dohody mezi Objednatelem a Poradcem.

4.2. V případě poskytnutí služby Programu zašle Poradce Objednateli na základě poptávky Objednatele předsmluvní dotazník výživového poradenství. Vyplnění a odeslání dotazníku Poradci s pravdivými podrobnými údaji, současně se zaslaným Objednatelovým záznamem 7denního stravování poradci je nezbytné pro tvorbu výživového plánu. Po posouzení dotazníku potvrdí Poradce e-mailem Objednateli přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany Poradce.

4.3. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu na účet Poradce.

5. Průběh poskytování služeb

5.1. Poradce je povinen poskytovat Objednateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.

5.2. I přesto, že Poradce poskytne služby v souladu s jeho vzděláním a nejlepším vědomím, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Poradce tak není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Objednatele. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Poradce (např. vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle Objednatele dodržovat veškerá doporučení Poradce, dosavadní životní styl Objednavatele, pravdivost poskytovaných informací ze strany Objednavatele…). Řádným dodržováním rad Poradce se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5.3. Objednatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s Poradcem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě, zdravotním stavu či užívaných lécích. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

5.4. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat materiály poskytnuté Objednateli Poradcem, ani jeho části bez souhlasu autora. Na dokument se vztahuje autorské právo.

6. Dodání služby

6.1. V případě objednání úvodní konzultace je tato uskutečněna až po připsání platby na bankovní účet Poradce a považuje se za splněnou po poskytnutí objednané konzultace.

6.2. V případě objednání celého Programu se Poradce zavazuje dodat v Programu specifikované konzultace a materiály tak, jak je určeno v Programu, a po připsání platby na bankovní účet Poradce. Poradce obdrží od objednatele současně i vyplněný dotazník výživového poradenství a 7denní záznam stravování.

6.3. Online podpora je nabízena Poradcem dle dohody, ale nejdéle po dobu 60 dní od dokončení Programu.

7. Cena služeb

7.1. Za poskytování služeb je Objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.bodyness.cz. Není-li dohodnuto jinak, je Objednatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na bankovní účet, který Poradce sdělí Objednateli v rámci procesu objednávky.

7.2. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se Objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé smluvené konzultace s Poradcem, nekomunikoval s Poradcem, nedodržoval podmínky spolupráce), nedohodnou-li se Objednatel s Poradcem jinak.

8. Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Poradcem, avšak nejpozději do dne, kdy byla Poradci od Objednatele připsána na bankovní účet částka za nákup služeb. Forma odstoupení od smlouvy je buď písemná, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.

8.2. Vůči Poradci, který Objednateli poskytuje služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poradce. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.

8.3. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má Objednatel právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelze-li vadu odstranit, má Objednatel právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy odstoupit.

8.4. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit Poradci, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

8.5. Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poradce vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Poradce vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Objednatele informuje.

8.6. Poradce těmito VOP sděluje Objednateli, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy Objednatel si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

• v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci),

• se včas neomluvil nejméně jeden pracovní den před plánovaným termínem schůzky.

8.7. Poradce upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poradce při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud Objednatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od Poradce neodebírat.

9. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

9.1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Subjekt údajů, Poradci, jakožto Správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Objednatele, a to včetně údajů citlivých. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bio impedančního měření a dalších služeb, které si Subjekt údajů objednal, je Správce oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu subjektu údajů a fyziologii, které Subjekt údajů Správci sdělí, nebo které Správce zjistí vyšetřením. Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší a svůj souhlas může kdykoliv odvolat sdělením své žádosti Správci.

9.2. Subjekt údajů má právo:

• Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

• Požádat o kopii těchto osobních údajů,

• Požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

• Požádat o výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracovávání. Pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

• Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

• Na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

• Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je v rámci ČR Úřad na ochranu osobních údajů.

9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů kdykoliv odvolat.

9.4. Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

9.5. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poradce využije osobní údaje Objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Objednateli má, postupem stanoveným zákonem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Poradce je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách na www.bodyness.cz.

10.3. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. 6.2021 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

 

V Praze dne 1. 6. 2021

Mgr. Radka Šmídová